เอกสารมาตรา9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน,ความเห็นแย้ง, คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
013 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พู่กัน 15 Sep 2017 09:49:46
012 ข่าวประกาศแบบร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พู่กัน 15 Sep 2017 09:45:48
011 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พู่กัน 15 Sep 2017 09:40:49
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 3 เรื่อง ลงประกาศ