เอกสารมาตรา 9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน,ความเห็นแย้ง,คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ เช่น ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง,ผลการพิจารณาระเบียบการดำเนินการด้านพัสดุ,คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่ของเอกชน,ผลการพิจารณา
ลำดับที่ เดือน ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
012 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร์ พู่กัน 15 Sep 2017 10:06:03
011 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสุรินทร์ พู่กัน 15 Sep 2017 10:02:24
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 2 เรื่อง ลงประกาศ