เอกสารมาตรา 9(3)
แผนงาน,โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินกาีร เช่น แผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาหน่วยงาน,แผนงาน,โครงการ,ขั้นตอนการรับบริการในหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสุรินทร์
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกียวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
012 แผนจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์-ปี2561 พู่กัน 18 Sep 2017 08:14:30
011 แผนจัดหาวัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ-2561 พู่กัน 18 Sep 2017 08:09:01
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 2 เรื่อง ลงประกาศ