เอกสารมาตรา 9(3)
แผนงาน,โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินกาีร เช่น แผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาหน่วยงาน,แผนงาน,โครงการ,ขั้นตอนการรับบริการในหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสุรินทร์
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
017 โครงการ Healthy workplace ปี 2561 พู่กัน 08 May 2018 11:08:14
016 โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร พู่กัน 08 May 2018 11:07:17
015 โครงการรณรงค์การทำความสะอาดมือ พู่กัน 08 May 2018 11:05:46
014 “โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พู่กัน 18 Sep 2017 08:42:27
013 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรับรู้ระยะไกล,google Cloud กับการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่าย Internet ในมศวรรษที่ 21 (Cloud Computing Technology)" ประจำปี 2560 พู่กัน 18 Sep 2017 08:40:16
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 5 เรื่อง ลงประกาศ