เอกสารมาตรา 9(4)
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่เอกชน
ข้อมูลข่าวโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เดือน ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
013 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา พู่กัน 08 May 2018 14:18:10
012 คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พู่กัน 08 May 2018 14:14:52
011 ว่าด้วยเรื่องการถ่ายภาพและบันทึกเสียงในสถานพยาบาล พู่กัน 16 Sep 2017 17:03:32
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 3 เรื่อง ลงประกาศ