เอกสารมาตรา 9(4)
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่เอกชน
ข้อมูลข่าวโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เดือน ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
011 ว่าด้วยเรื่องการถ่ายภาพและบันทึกเสียงในสถานพยาบาล พู่กัน 16 Sep 2017 17:03:32
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 1 เรื่อง ลงประกาศ