เอกสารมาตรา 9(5)
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรค 2
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เดือน ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
012 "แผ่นพับโรคติดต่ออุบัติใหม่" พู่กัน 21 Sep 2017 16:11:47
011 แผ่นพับรายการโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลสุรินทร์ พู่กัน 21 Sep 2017 15:10:59
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 2 เรื่อง ลงประกาศ