เอกสารมาตรา 9(6)
สัญญา,สัมปทาน,สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
011 สัญญาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล พู่กัน 16 Sep 2017 16:31:59
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 1 เรื่อง ลงประกาศ