เอกสารมาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
012 การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ พู่กัน 18 Sep 2017 09:09:21
011 มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่3/2560 พู่กัน 18 Sep 2017 09:06:15
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 2 เรื่อง ลงประกาศ