เอกสารมาตรา 9(8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงประกาศ วัน เดือน ปี
029 อบรมพรบ.ฯ พู่กัน 10 May 2018 14:44:34
028 สรุปผลความพึงพอใจ พู่กัน 10 May 2018 14:24:48
027 ผลการปฏิบัติงานปี 61 พู่กัน 10 May 2018 14:20:35
026 ผลการปฎิบัติงานปี 60 พู่กัน 10 May 2018 14:19:55
025 ยุทธศาตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พู่กัน 09 May 2018 09:54:14
024 สรุปเรื่องร้องเรียน พู่กัน 09 May 2018 09:30:14
023 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของบุคคลส่วนที่2 พู่กัน 08 May 2018 16:09:03
022 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของบุคคลส่วนที่1 พู่กัน 08 May 2018 16:08:48
021 หลักเกณฑ์กรพิจารณาให้คุณให้โทษ พู่กัน 08 May 2018 16:04:52
020 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ พู่กัน 08 May 2018 16:03:28
019 รายงานผลการคัดเลือกสรรหาบุคคล พู่กัน 08 May 2018 16:01:31
018 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล พู่กัน 08 May 2018 16:00:25
017 กำหนดวุฒิก.พ.ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พู่กัน 08 May 2018 15:55:36
016 การคัดเลือกบรรจุบุคลเข้ารับราชการ พู่กัน 08 May 2018 15:50:11
014 แผนการจัดหาพัสดุ พู่กัน 08 May 2018 15:09:46
015 รายงานผลการตรวจสอบภายใน พู่กัน 08 May 2018 15:09:46
013 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี2560 พู่กัน 08 May 2018 15:02:01
012 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พู่กัน 08 May 2018 14:52:00
011 สรุปการซื้อยาและเวชภัณฑ์เดือนกุมภาพันธ์-2560 พู่กัน 15 Sep 2017 14:41:09
หน้าที่  1  จากประกาศทั้งหมด 19 เรื่อง ลงประกาศ