ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์


 

สิทธิที่ควรรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีอะไรบ้าง ? Click..! Click..!
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร์
ขั้นตอนกำหนดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ Click...!
ตัวอย่างคำวินิจฉัยต่างๆ ที่มีผลต่อสารธารณชน
"เรื่องที่ต้องให้รู้" เอกสารตามมาตรา 7
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารตรวจผู้ป่วยนอก หน้าเสาธง โทรศัพท์ 044-511757
ต่อ 777
มาตรา 7 (1) : โครงสร้างและการจัดการองค์กร
.......................................................................................................
มาตรา 7 (2) : สรุปอำนาจหน้าที่/วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน
......................................................................................................
มาตรา 7 (3) : ติดต่อศูย์ได้ที่ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารตรวจผู้ป่วยนอก หน้าเสาธง โทรศัพท์ 044-511757 ต่อ 777 http://ww.inforsurinhospital.org
......................................................................................................
มาตรา 7 (4) : กฎ,มติรัฐมนตรี,ข้อบังคับ,คำสั่ง,หนังสือเวียน,ระเบียบแบบแผน,นโยบาย
.....................................................................................................
มาตรา 7 (5) : เอกสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด "อยากให้รู้"