ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์


ไทย       English    

สิทธิที่ควรรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีอะไรบ้าง ? Click..! Click..!
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร์
"สิทธิที่ต้องได้รู้"ตามมาตรา 9 (1)-(8): โครงสร้างและการจัดองค์กรกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารตรวจผู้ป่วยนอก หน้าเสาธง โทรศัพท์ 044-511757
ต่อ 27000

มาตรา9 (1) : ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน,ความเห็นแย้ง,
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย/ผลผู้ชนะการเสนอราคาClick..! Click..!
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข Click..! Click..!
.....................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ เช่น ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง, ผลการพิจารณาระเบียบการดำเนินการด้านพัสดุ,คำสั่งเกี่ยวกับการบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าที่ของเอกชน,ผลการพิจารณา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (2): นโยบายรัฐมนตรี,นโยบายปลัดกระทรวงฯ,นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข Click..! Click..!
......................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (3) : แผนงาน,โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ เช่น แผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาหน่วยงาน,รายงานประจำปี,แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี,โครงการพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข Click..! Click..!
......................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (4) : คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่เอกชน
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (5) : สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรค 2 ป็นสิ้งพิมพ์ที่ไม่ต้องนำลงในราชกิจจานุเบกษา (เป็นการอำนวยความสะดวกในกรณีที่สิ่งพิมพ์นั้นมีการร้องขอบ่อยครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข Click..! Click..!
......................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (6) : สัญญา,สัมปทาน,สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรา 9 (7) : มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงสาธารณสุข Click..! Click..!
...................................................................................................................................

ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ เช่น มติประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ --------------------------------------------------------------------------------------------------- มาตรา 9 (8) : ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด เช่น แบบสขร.1,สอบราคา,ประกวดราคา
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดขึ้นมาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์

...................................................................................................................................
สรุปแบบสขร.1

ประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง