ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร


ไทย       English    

ครั้งที่ ๒ วันที ๑๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ห้องประชุมสระโบราณ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระพิเศษ :
เรื่องการทำความดีในโรงพยาบาลสุรินทร์ เอกสาร S1
.....................................................................................................................................
ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ที่ลาออก มาเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สร.เอกสาร S2
สปสช.มอบเกีรติบัตรให้โรงพยาบาลสุรินทร์ เอกสาร S3
----------------------------------------------------------------------------------
วาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องร่างรายนามผู้ร่วมประชุมยุทธศาตร์ฯ20ปี เอกสาร D1.1.1
เรื่องมอบหมายงานFocal Point เขต9 ปี61 เอกสาร D1.1.2
เรื่องสรุปความก้าหน้าการเกิดอุัติเหตุรถพยาบาล เอกสาร D1.1.3
เรื่องอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เอกสาร D1.1.4
เรื่องผลการดำเนินงานการเงินการคลัเขต9 เอกสาร D1.1.5
เรื่องการตรวจราชการและติดตามกำกับนโยบายปี61 เอกสาร D1.1.6
เรื่องประชุมจังหวัด เอกสาร D1.1.7
เรื่องสรุปที่ประชุมสสจ. เอกสาร D1.1.8
เรื่องสรุปที่ประชุม CEO เอกสาร D1.1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองการประชุม เอกสาร D2.1
......................................................................................................................................
เรื่อง.........................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
วาระที่ ๓ : เรื่องติดตาม / สืบเนื่อง จากการประชุมครั้งที่แล้ว
ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เอกสาร D3.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องแผนบริหารตึกมะเร็งและทางเดินเชื่อม เอกสาร D4.1
......................................................................................................................................
เรื่อง.........................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑
......................................................................................................................................
๕.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๒
......................................................................................................................................
๕.๓ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการฯ
......................................................................................................................................
๕.๔ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
......................................................................................................................................
๕.๕ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
......................................................................................................................................
๕.๖ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long Term Care
......................................................................................................................................
๕.๗ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
......................................................................................................................................
๕.๘ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รายงานสถานะการเงิน เอกสารD5.8.1,เอกสารD5.8.2,เอกสารD5.8.3
......................................................................................................................................
๕.๙ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านต่างๆ
......................................................................................................................................

๕.๑๐ ประธานองค์กรแพทย
......................................................................................................................................
๕.๑๑ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก
......................................................................................................................................
๕.๑๒ กลุ่มงาน / ศูนย์ต่างๆ
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เอกสารD5.12.1
กลุ่มงานเภสัชกรรม เอกสารD5.12.2
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เอกสารD5.12.3
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เอกสารD5.12.4-.5
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม-สรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากร เอกสารD5.12.6
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เรื่อง.........................................
...................................................................................................................................

เรื่อง.........................................